Tên dự án/đề tài

Hợp tác tăng cường chuẩn bị cho trường học đối với sóng thần khu vực Châu Á Thái Bình Dương” (Dự án TSUNAMI) - Giai đoạn III

Lĩnh vực

Tư vấn

Chủ đầu tư

Cơ quan phát triển liên hợp quốc (UNDP)

Thời gian thực hiện

T5/2022  - T12/2022

Địa điểm thực hiện

Quảng Nam 

Nguồn vốn

Nội dung

- Lồng ghép nội dung đại dịch vào kế hoạch diễn tập sơ tán khi có đa thiên tai (thiên tai + đại dịch) cho trường học và cộng đồng dân cư. Tổ chức diễn tập sơ tán với kế hoạch mới;

 - Xây dựng 1 module, chương trình chuẩn bị ứng phó thảm họa sóng thần/đa thiên tai để phổ biến trên nền tảng số hoặc truyền thống tại địa phương (dịch + Việt Nam hóa từ team UNDP Thailand).

 

Một số hình ảnh kèm theo: