Tên dự án/đề tài

Đánh giá ngập lụt và đề xuất phương án tiêu thoát nước mưa dự án Capitaland Bắc Giang 

Lĩnh vực

Tư vấn

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Fecon

Thời gian thực hiện

T10/2022  - T03/2023

Địa điểm thực hiện

Bắc Giang

Nguồn vốn

Khác

Mục tiêu 

-  Khảo sát thủy văn, vết lũ và các công trình phòng, chống lũ hiện trạng khu vực dự án;

 - Tính toán khả năng ngập lụt khu vực dự án;

 - Đề xuất phương án tiêu thoát nước và phương án bảo vệ chống lũ sông;