Tên dự án/đề tài

Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn Đồng bằng Bắc bộ. Mã số: BĐKH.02/16-20

Lĩnh vực

Biến đổi khí hậu

Chủ đầu tư

Văn phòng chương trình KH&CN cấp quốc gia về tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyền và Môi trường

Thời gian thực hiện

T12/2016  - T12/2019

Địa điểm thực hiện

Hà Nội, Nam Định

Nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

Mục tiêu

- Xây dựng cơ sở khoa học của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ;

- Xây dựng bộ tiêu chí của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ;

- Xây dựng 02 mô hình trình diễn và đánh giá hiệu quả các mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Đề xuất giải pháp và phương pháp nhân rộng các mô hình trình diễn cho các vùng tương tự trên toàn quốc.

Nội dung

Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

Nội dung 2: Xây dựng bộ tiêu chí của mô hình cộng đồng acbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

Nội dung 3: Nghiên cứu giảm phát thải KNK và phát triển sinh kế bền vững thông qua hoàn thiện hệ thống chuyển hóa chất thải chăn nuôi thành khí sinh khí: Mô hình thử nghiệm tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Nội dung 4: Nghiên cứu giảm phát thải KNK và phát triển sinh kế bền vững thông qua hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn: Mô hình thí điểm tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định

Nội dung 5: Nghiên cứu nâng cao tính chống chịu của hộ gia đình thông qua xử lý nước thải từ các hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi

Nội dung 6: Nghiên cứu giảm phát thải KNK và tăng cường khả năng chống chịu BĐKH của cộng đồng thông qua việc sử dụng hệ thống tích hợp thu gom nước mưa và sử dụng năng lượng mặt trời

Nội dung 7: Nghiên cứu sử dụng chất thải hữu cơ trong cải tạo đất và các biện pháp tăng năng suất cây trồng, giảm thiểu phát thải KNK (CO2,CH4, N2O) trong canh tác nông nghiệp

Nội dung 8: Đánh giá hiệu quả của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và đề xuất phương án nhân rộng cho các vùng tương tự trên toàn quốc

Nội dung 9: Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về cộng đồng cacbon thấp và chống chịu biến đổi khí hậu.

Sản phẩm

02 mô hình trình diễn, các giải pháp giảm thiểu lượng phát thải khí khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu áp dụng cho cộng đồng cư dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ.

  - Mô hình trình diễn, các giải pháp giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu áp dụng tại xã Lam Điền huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

  - Mô hình trình diễn, các giải pháp giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu áp dụng tại xã Hải Đông huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.

Ảnh nổi bật đề tài