Công văn số 720/ĐHKHTN-TCCB v/v đăng ký tham dự khoá đào tạo

Phòng Hành chính – Tổng hợp: Gửi tới cán bộ Công văn số 720/ĐHKHTN-TCCB v/v đăng ký tham dự khoá đào tạo “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của ĐHQGHN theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên”. Nội dung chi tiết đính kèm theo CV so 720-ĐHKHTN-TCCB