Dự án Quản lý thiên tai ở Việt Nam (WB5) (PMO)

C2-DV1 thuộc Dự án “Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam”, Vn-Haz/WB5

Mô tả sơ lược dự án:

– Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm để phòng ngừa thiên tai ở tất cả các cấp và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ bằng cách cải thiện công tác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cảnh báo sớm tới các địa phương liên quan;

Mô tả chi tiết về các dịch vụ thực tế cung cấp bởi Trung tâm:

– Đánh giá hiện trạng: Đánh giá hiện trạng của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (NHMS), các Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực và các tỉnh của Việt Nam và thiết kế hệ thống tích hợp trên toàn quốc, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chỉ dẫn tổng quát để thực hiện.

– Đánh giá nhu cầu của người sử dụng: Đánh giá nhu cầu người sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau (như Nông nghiệp và an toàn thực phẩm, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nước, y tế, cơ sở hạ tầng, giao thông v.v) như là bước đầu tiên để chuẩn bị cho các kiến nghị nâng cao năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam.

– Khung chính sách và thể chế: Đánh giá các khung thể chế, phạm vi chính sách, qui hoạch quốc gia, chiến lược và các nghị định của Chính phủ liên quan tới việc cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam, cũng như những chiến lược cụ thể liên quan tới giảm nhẹ rủi ro thiên tai và chuẩn bị Khái niệm Vận hành để dịch vụ khí tượng thủy văn ở tất cả các cấp hoạt động trôi chảy, để việc cung cấp cho hệ thống dự báo thời tiết, khí hậu và cảnh báo sớm được cải thiện và gia tăng giá trị cho người sử dụng ở nhiều ngành khác nhau.

– Mạng lưới quan trắc và giám sát: Thực hiện đánh giá chi tiết cơ sở hạ tầng quan trắc và giám sát hiện có (bao gồm các trạm thủ công và tự động, các thiết bị khí tượng, thủy văn, khí tượng nông nghiệp, Doppler Radar và các thiết bị khác) và báo cáo tỉ mỉ về những khoảng cách, sự tương thích, tình trạng sử dụng hiện tại của thiết bị cho mục đích dự báo và cảnh báo sớm, và đề xuất nâng cấp. Công việc này cũng bao gồm sự đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật để kết nối khoản đầu tư cho Doppler Radar hiện có và dự kiến thực hiện để cải tiến dự báo tức thời.

– Hệ thống thông tin toàn quốc: Đánh giá hiện trạng của hệ thống thông tin toàn quốc và thiết kế một hệ thống thông tin cải tiến, phù hợp có xem xét những khoản đầu tư gần đây vào hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và những khoản dự kiến đầu tư trong tương lai của Chính phủ (VSAT) và các trợ giúp phát triển khác (JICA, ODA Ý, KMA…)

– Kết cấu máy tính và phần mềm điều hành: Đánh giá kết cấu máy tính hiện có của Trung tâm KTTV Quốc gia, các trung tâm khu vực, tỉnh và các cơ quan liên quan trong Bộ TN&MT (như Viện Khí tượng và thủy văn) và tại các trung tâm khu vực và tỉnh, xác định những phần hổng, khiếm khuyết và đề xuất cải tiến nhằm hiện đại hóa kết cấu máy tính, phần mềm điều hành có lưu ý tới các loại mô hình, các hệ thống xử lý dữ liệu và truyền tin.

– Phần mềm và các mô hình: Đánh giá tình trạng hiện tại của phần mềm và các mô hình (thời tiết, khí hậu, thủy văn) đang được NHMS, các trung tâm Tỉnh, khu vực sử dụng và đề xuất phần mềm và các mô hình phù hợp nhất cho hệ thống dự báo khí hậu, thời tiết, thủy văn và cảnh báo sớm dựa trên những đánh giá về tính sẵn có của dữ liệu, năng lực kỹ thuật tại các trung tâm quốc gia, khu vực, tỉnh. Đề xuất cũng bao gồm việc nâng cao năng lực dự báo tức thời bằng các dữ liệu thu được từ Doppler radar và phân tích.

– Thu thập, truy cập, lưu trữ và xử lý dữ liệu: Phân tích nhu cầu trao đổi dữ liệu, sản phẩm cấp quốc tế, khu vực, quốc gia và dưới quốc gia (khu vực và tỉnh) và đề xuất những cải tiến mới và các giải pháp tích hợp. Công việc này bao gồm đánh giá những khoảng cách đang tồn tại trong truy cập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và tính tương thích của hệ thống thông tin để truyền dữ liệu, sản phẩm và các dịch vụ dự báo. Yêu cầu về thông tin và công nghệ bao gồm việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn, tạo ra thông tin khí tượng, thủy văn và cung cấp các sản phẩm thông tin. Phần này cũng có sự đánh giá những khoảng cách tại trung tâm dữ liệu quốc gia và các phương tiện viễn thông.

– Thông số kỹ thuật các thiết bị đấu thầu: Kiểm tra thông số của các thiết bị hiện có và cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị cho các trung tâm khu vực miền Trung (Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ), và Nam Bộ được qui hoạch thuộc dự án VN-Haz, và đề xuất thông số kỹ thuật thiết bị mới để hiện đại hóa. Hoạt động này không chỉ giới hạn trong Hợp phần 2 của dự án mà cả các dự án khác đang được thực hiện bởi Chính Phủ và các tổ chức hỗ trợ phát triển nếu yêu cầu trong thời gian thực hiện dự án.

– Đánh giá năng lực kỹ thuật: Thực hiện đánh giá tình hình hiện tại về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực và những nhu cầu trong tương lai để vận hành toàn bộ phạm vi của các khoản đầu tư đang thực hiện và đã lên kế hoạch về nâng cao năng lực dự báo, bao gồm năng lực dự báo tức thời, các dự báo hạn ngắn, trung, dài hạn tập trung vào quan điểm xem xét nhiều loại thiên tai ở các trung tâm cấp tỉnh, khu vực, quốc gia.

– Phát triển chiến lược đào tạo: Phát triển chiến lược đào tạo tập trung vào phát triển năng lực kỹ thuật cần thiết để hoàn thành mục tiêu tổng thể của hợp phần 2 và để góp phần vào các đầu tư trên toàn quốc được hỗ trợ của Chính phủ và các đối tác phát triển khác. Chiến lược đào tạo phải bao gồm những chuyến đi học thực tế để đạt được những kiến thức về các hệ thống tích hợp.

– Kế hoạch thực hiện kỹ thuật Hợp phần 2: Chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ thuật Hợp phần 2 tổng thể chi tiết (Quốc gia, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung trung bộ và Nam bộ) xem xét tất cả những đánh giá và nhu cầu có sự trao đổi ý kiến chặt chẽ với MONRE và PMO/NHMS. Kế hoạch thực hiện kỹ thuật Hợp phần 2 phải có sự phối hợp/ tương thích với các dự án đầu tư đã, đang và sẽ thực hiện khác.

– Đấu thầu và giám sát thực hiện: Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đánh giá và giám sát việc thực hiện hợp đồng, chuẩn bị Điều khoản tham chiếu cho tư vấn kỹ thuật cá nhân, lựa chọn tư vấn kỹ thuật cá nhân, giám sát công việc của họ để đảm bảo hoạt động tốt của hệ thống tích hợp cấp quốc gia.

– Hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các hoạt động của dự án: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện tất cả các khoản đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông ICT, phần cứng máy tính và phần mềm điều hành, lắp đặt, thiết lập, hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho hệ thống truyền thông, nâng cấp phần mềm và mô hình dự báo (dự báo tức thời, hạn ngắn, hạn trung và dài hạn), thiết lập mô hình, dữ liệu đầu vào cho mô hình, kiểm thử và vận hành, phân tích và lưu trữ; hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo đề xuất để tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm.

– Phát triển mô hình nhiệm vụ: Phát triển mô hình nhiệm vụ cho hoạt động lâu dài của hệ thống, kiểm tra và giám sát hoạt động trong thời gian thực hiện dự án. Điều này đảm bảo tính bền vững của hệ thống được tích hợp toàn quốc nhằm cải thiện tình hình dự báo thời tiết và cảnh báo sớm