DỰ ÁN FIRST

tbmt

Kế hoạch đấu thầu

21/08/2017

Kế hoạch đấu thầu được ghi cụ thể (file đính kèm) CEFD – Phu luc 5 – Kehoachdauthau

CV_Du tuyen dao tao ThS tai Nhat Ban-2018-1

Hoạt động đấu thầu

21/08/2017

Tên dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST).  Khoản  Tín dụng số: 5257-VN Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân…

3

Sản phẩm

17/08/2017

BÁO CÁO LỰA CHỌN MÔ HÌNH TÍCH HỢP (DỰ THẢO LẦN 1)   Xây dựng tiềm lực khoa học – công nghệ biển đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong…