Hoạt động đấu thầu

cefd_06

Thông báo mời thầu

21/08/2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA) GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02 Tên dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST) Khoản  Tín dụng số: 5257-VN Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn –…