Hoạt động đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02

07/12/2017

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02 theo công văn Số: 152/TTĐLHTKMT ngày 4/12/2017 Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTĐLHTKMT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường về việc phê duyệt kết qủa lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02 “Mua sắm các thiết bị…

cefd_06

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA) GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02

21/08/2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA) GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02 Tên dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST) Khoản  Tín dụng số: 5257-VN Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn –…