CEFD HYDROMET DATA

Web cung cấp các dữ liệu cơ bản về khí tượng, thủy văn, hải văn đáp ứng công tác tra cứu nhanh, phục vụ công việc triển khai dự án/đề tại tại CEFD và chia sẻ thông tin tới cộng đồng sử dụng.
Hiện nay, dữ liệu sóng từ ECMWF (1979-2018) và mưa ngày GSMAP từ 2000-2018, mưa giờ từ 2010-2018 của một số vị trí đã được chia sẻ. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ mở rộng việc chia sẻ các yếu tố về khí tượng, thủy hải văn từ các nguồn khác.
Rất mong nhận được ý kiến phản hồi về dữ liệu từ người dùng.
Số liệu dự báo sóng đang được thử nghiệm, cập nhật hàng ngày, dự báo cho 4 ngày
Thông tin liên hệ: dangduc@hus.edu.vn