Thông tin cá nhân

Họ tên: Quản trị CEFD

Năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Cơ quan công tác:

Địa chỉ cơ quan:

E-mail: lori.itvnn@gmail.com

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ học vấn: Kỹ sư

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ:

Quá trình đào tạo
Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố