Hỗ trợ công bố Quốc tế và SHTT cho người học tại ĐHQGHN

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được Công văn số 3937/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/10/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai thực hiện Hướng dẫn số 3793/HD-ĐHQGHN ngày 29/9/2017 về hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ cho người học tại ĐHQGHN.
Trường ĐHKHTN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên được biết và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nếu có công trình đáp ứng tiêu chí nêu tại Hướng dẫn số 3793/HD-ĐHQGHN.
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
– Đơn đăng ký xét hỗ trợ (Mẫu 01);
– Các minh chứng về công trình (đối với ấn phẩm công bố quốc tế: 01 bản in công trình công bố và/hoặc các thông tin liên quan đến xuất bản trực tuyến của công trình; đối với bằng độc quyền sáng chế và sở hữu trí tuệ khác: 01 bản sao có công chứng).
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ và danh mục tổng hợp (Mẫu 02) đề nghị gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ trước 16h30 ngày 24/10/2017.
Phòng KH-CN