Họp Đánh giá kết quả chỉ đạo vận hành liên hồ chứa 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 trên lưu vực sông Hồng

Nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ Đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả chỉ đạo vận hành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường là một trong bảy thành viên được Ban Chỉ Đạo tham gia nhóm tư vấn khoa học. 

dji0253-1507951286028-1507951343419

Thành phần cuộc họp gồm:

  • Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban làm đại diện chủ trì cuộc họp;
  • Văn phòng Chính phủ (Vụ Nông nghiệp)
  • Lãnh đạp Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
  • Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
  • Lãnh đạo các đơn vị tư vấn tính toán hỗ trợ điều hành liên hồ chứa
  • Giám đốc các nhà máy thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.

Về phía Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, có ông PGS.TS Trần Quang Đức và ThS. Đặng Đình Đức đại diện tham gia buổi họp.

Nội dung chính cuộc họp: Đánh giá kết quả vận hành, rút kinh nghiệm về tham mưu, tính toán, chỉ đạo điều hành liên hồ chứa năm 2018 trên lưu vực sông Hồng; công tác bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2019. Đề xuất nội dung điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Tất cả các đơn vị và các thành viên nhóm tư vấn đã phát biểu và đưa ra ý kiến của mình. Về phía Trung tâm, PGS.TS Trần Quang Đức đã phát biểu, góp ý theo nhóm ba nội dung chính:

  • Bổ sung tổng kết của Ban Chỉ Đạo về kết quả vận hành năm 2018 và xa hơn phân tích so sánh với việc vận hành năm 2017 và 2016;
  • Kiến nghị với Ban Chỉ Đạo hai nhóm ý kiến về quy trình cung cấp số liệu và nguồn số liệu;
  • Sự chuẩn bị, cung cấp thông tin tư vấn của Trung Tâm ĐLHTKMT cho Ban Chỉ Đạo cho năm 2019 (Đổi mới về mô hình dự báo; Phần mềm tích hợp các nguồn thông tin dự báo mưa; Đồng hóa số liệu nâng cao chất lượng dự báo. Sử dụng số liệu vệ tinh…).