Lịch công tác tuần thứ 06 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 06 từ ngày 07/10 đến ngày 13/10 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

07/09

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; T.T.Huyền

T.N.Anh, H.Thái Bình đi công tác Tây Bắc đến hết 09/10

T.Q.Đức đi công tác Quảng Nam đến hết ngày 09/10; N.K.N.Anh, N.H.Thủy, N.T.Bình đến hết ngày 11/10

T.V.Quang đi công tác Quảng Trị đến hết ngày 09/10; N.T.Tùng đến hết ngày 25/10

Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, N.X.Lộc, N.B.Tùng học FEWS (cả ngày). P510-T5

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; T.T.Huyền

Thứ 3

08/10

Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

T.T.Huyền đi hội thảo tại Ấn Độ đến hết 20/10

Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, N.X.Lộc, N.B.Tùng học FEWS (cả ngày). P510-T5

Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

Thứ 4

09/10

Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, N.X.Lộc, N.B.Tùng học FEWS. P510-T5

Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

Thứ 5

10/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

T.V.Quang. P.T.Mây đi công tác Quảng Bình đến hết 11/10

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

Thứ 6

11/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

Đ.Đ.Đức đi công tác Quảng Nam

08h00: T.N.Anh phỏng vấn ứng viên N.T.Ngọc Ánh (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài mã số ĐTĐL.CN.15/15

Thứ 7

12/10

 
C.Nhật

13/10

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;