Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 07 từ ngày 14/10 đến ngày 20/10 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

14/10

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

N.T.Tùng đi công tác Quảng Trị đến hết 25/10

Đ.Đ.Đức, T.V.Quang, N.B.Tùng đi công tác Tiên Châu, Phú Yên đến 26/10

T.T.Huyền đi hội thảo tại Ấn Độ đến hết 20/10

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

13h00: T.N.Anh họp về Coastal Hazard với RH

14h00: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam (T.Q.Đức, N.K..N.Anh, N.H.Thủy, N.Thanh Bình). P.510-T5

15h30: T.N.Anh họp đề tài mã số ĐTĐL.CN.15/15 (P.D.H.Bình, N.Thanh Bình) P.510-T5

Thứ 3

15/10

Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

8h00: Kiểm tra đề tài Thiết bị (H.Thái Bình + P.D.H.Bình) tại Tổng cục KTTV (Số 8, Pháo Đài Láng)

8h30: Rà soát FIRST (Ban Giám đốc, P.T.T.Mây) (P.510-T5; cả ngày)

Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

14h00: T.N.Anh họp về Coastal Hazard với WB

Thứ 4

16/10

Trực: 8h00: N.T.Trang; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.N.Anh đi công tác Quảng Ninh (cả ngày)

Trực: 13h30: N.T.Trang; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 5

17/10

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Thứ 6

18/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

19/10

 
C.Nhật

20/10

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;