Lịch công tác tuần thứ 10 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 10 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

05/11

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

8h30 – 11h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.416-T1)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

 

13h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.408F-T1)

13:30-15:00: Training Seminar về  FEWS với Mr. Bas (Đ. Đ. Đức, N. K . N. Anh, T. T. Huyền, P.D.H. Bình, P. 808 – T5)

Thứ 3

06/11

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.408F-T1)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

07/11

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.408F-T1)
Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

 

Thứ 5

08/11

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.408F-T1)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

 

Thứ 6

09/11

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

 

Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

10/11

 
C.Nhật

11/11

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;