Lịch công tác tuần thứ 14 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 14 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

03/12

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
Thứ 3

04/12

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, N.K.N.Anh đi công tác Khánh Hòa đến hết ngày 05/12

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

05/12

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Hội thảo cấp cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó” tại tỉnh Khánh Hòa (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, N.K.N.Anh, Phan Duệ Thanh, Trần Thị Hồng Nhung tham gia)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

06/12

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

07/12

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

08/12

 8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)  
C.Nhật

09/12

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;