Lịch công tác tuần thứ 15 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 15 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

10/12

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

10h00: T.N.Anh họp với BQLDA FCB Bộ GD&ĐT

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
Thứ 3

11/12

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

16h00: T.N.Anh, Đ.Đức họp với N.K.Cương về báo cáo Mũi Tấn

Thứ 4

12/12

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

15h00: T.N.Anh, Đ.Đức họp online với Royal Haskoning

Thứ 5

13/12

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.421-T1)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

14/12

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

15/12

 
C.Nhật

16/12

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;