Lịch công tác tuần thứ 19 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 19 từ ngày 07/01 đến ngày 13/01 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

07/01

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

GĐ T.N.Anh đi công tác Phú Yên đến ngày 09/01/2019

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
Thứ 3

08/01

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

09/01

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

10/01

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

T.N.Anh, N.M.Huấn, P.D.H.Bình đi công tác đến 20/01

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

11/01

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

12/01

C.Nhật

13/01

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;