Lịch công tác tuần thứ 31 từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 31 từ ngày 01/04 đến ngày 07/04 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

01/04

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

02/04

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

03/04

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

T.N.Anh đi công tác Quảng Nam

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Thứ 5

04/04

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

05/04

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: FIRST-CEFD tiếp đoàn giám sát DA FIRST (401-T1) (Ban Giám đốc, Liên, Mây, T.Trang, V.Anh, Bình)

Thứ 7

06/04

C.Nhật

07/04

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;