Lịch công tác tuần thứ 42 từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 42 từ ngày 17/06 đến ngày 23/06 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

17/06

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

18/06

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

19/06

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Thứ 5

20/06

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

21/06

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

08h30: Hội thảo “Nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu” (Phòng 418-T1)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

22/06

C.Nhật

23/06

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;