Nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”

Ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụĐánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”.

IMG_0918

Thành phần tham dự bao gồm

  1. Thành phần hội đồng thẩm định

1/ Ông Mai Xuân Hưng – Kỹ sư, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng;

2/ Ông Bùi Minh Sơn – Thạc sỹ, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, – Ủy viên phản biện;

3/ Ông Trần Như Cường – Kỹ sư, Phó phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Ủy viên phản biện;

4/ Ông Hoàng Anh Hào – Cử nhân, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Nước Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên thư ký;

5/ Bà Lê Thị Thu Hồng – Thạc sỹ, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên;

6/ Ông Võ Thành Sơn – Cử nhân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh – Ủy viên.

7/ Ông Trương Văn Hiến – Thạc sỹ, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm- Ủy viên;

8/ Ông Vũ Ngọc Huân – Thạc sỹ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Nha Trang- Ủy viên;

9/ Bà Phạm Lê Thanh Huyền – Cử nhân, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa- Ủy viên;

10/ Bà Nguyễn Bình Giang – Cử nhân, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Ranh – Ủy viên;

11/ Bà Lê Nguyễn Phương Giang – Thạc sỹ, Trưởng phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên.

  1. Đại biểu tham dự

– Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Sở Tài nguyên và Môi trường

– Bà Huỳnh Ngọc Hoàng Trang – Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ông Bùi Văn Chanh – Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ

– Ông Hoàng Trung Du – Viện Hải dương học

  1. Phía đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, gồm:

– PGS.TS Trần Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm

– ThS. Đặng Đình Đức – Cán bộ tư vấn

– TS. Trần Thị Hồng Nhung – Cán bộ tư vấn

– ThS.Nguyễn Kim Ngọc Anh – Cán bộ tư vấn

Hội đồng đã thực hiện những nội dung sau:

– Ông Mai Xuân Hưng phát biểu khai mạc buổi làm việc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

– Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo.

– Thư kí phát phiếu đánh giá.

– Các thành viên hội đồng, đại biểu nhận xét và góp ý nội dung, kết quả báo cáo.

– Đơn vị tư vấn giải trình một số nội dung góp ý của đại biểu.

– Thư ký nhận lại phiếu đánh giá, kiểm phiếu.

– Chủ trì công bố kết quả kiểm phiếu, kết luận Hội dồng nghiệm thu.

IMG_0930

IMG_0972

IMG_0984

Kết thúc hội đồng, Ông Mai Xuân Hưng – Chủ tịch Hội đồng kết luận: đề tài bắt đầu từ năm 2015 nên đến nay có nhiều thay đổi, đề nghị tư vấn sửa lại bố cục báo cáo tổng kết theo các góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thực hiện các thủ tục tiếp theo của nhiệm vụ.

Hội đồng  kết thúc vào lúc 17h00 c ùng ngày