Quyết định số 101/QĐ-TTĐLHTKMT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01

Ngày 25 tháng 05 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTĐLHTKMT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01 “Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng các phương án nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu” thuộc Tiểu dự án FIRST-CEFD: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Theo đó:

  1. Tư vấn được tuyển chọn: Ông Kiều Quốc Chánh, trường Đại học Tổng Hợp Indiana – Hoa Kỳ.
  2. Vị trí đảm nhiệm: Tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng các phương án nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu.
  3. Giá trị hợp đồng: 50.400 USD (Bằng chữ: Năm mươi nghìn bốn trăm đô la Mỹ chẵn).
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.