Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị:

Trường ĐHKHTN nhận được Công văn số 721/ĐHQGHN-KHCN ngày 01/3/2017 của ĐHQGHN về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018 (trong bản đính kèm).

Trường ĐHKHTN trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học được biết về nội dung công văn nói trên và tham gia đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018 theo các hình thức sau:

  • Đối với các đề xuất nhằm phát triển công nghệ lõi, phục vụ mở mới, củng cố các chương trình đào tạo theo định hướng xây dựng đại học nghiên cứu của ĐHQGHN thì sẽ gửi về ĐHQGHN để tổ chức đặt hàng cho các chương trình KH&CN.
  • Đối với những đề xuất khác, cần gửi về các Bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh) để phê duyệt đề xuất đặt hàng và gửi về Bộ KH&CN theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN. Theo đề nghị của các đơn vị, Trường sẽ gửi công văn đề nghị Bộ, ngành hoặc địa phương xem xét, đề xuất đặt hàng theo các đề xuất nhiệm vụ của các nhà khoa học (file đính kèm). CV 721 de xuat nhiem vu NN cho ke hoach KHCN
Ghi chú: Trong trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, đềnghị liên hệ với Phòng KH-CN, chuyên viên Nguyễn Hải Hà.
(Nhóm CEFD cập nhật)