Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02

07/12/2017

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02 theo công văn Số: 152/TTĐLHTKMT ngày 4/12/2017 Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTĐLHTKMT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường về việc phê duyệt kết qủa lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02 “Mua sắm các thiết bị quan trắc…

Hỗ trợ công bố Quốc tế và SHTT cho người học tại ĐHQGHN

13/10/2017

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được Công văn số 3937/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/10/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai thực hiện Hướng dẫn số 3793/HD-ĐHQGHN ngày 29/9/2017 về hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ…

Mời tham dự khóa hội thảo – tập huấn về công bố quốc tế

06/10/2017

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị, Trường ĐKHTN nhận được thư của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia mời tham dự chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123. Nội dung: Chuỗi hội thảo tập huấn Nghiên cứu & Công bố quốc tế R123 là chương trình đào tạo tích…

Công văn số 3081/KHTN-KHCN ngày 12/9/2017 thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

19/09/2017

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị, Trường ĐHKHTN đã gửi các đơn vị Công văn số 3081/KHTN-KHCN ngày 12/9/2017 thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 nhằm biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ dưới hình thức trao giải thưởng cho các nhà khoa…

Thông báo mời thầu (MUA SẮM HÀNG HÓA GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02)

18/09/2017

Tên dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST).  Khoản  Tín dụng số: 5257-VN Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân…

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên ĐHTL năm 2017

21/07/2017

Phòng Hành chính – Tổng hợp xin thông báo tới các cán bộ Nghiên cứu về nội dung công văn số 278/ĐHTL-KHCN về “Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017” Kính gửi:…….. Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi sẽ được tổ chức vào ngày…