Địa điểm thực hiện Hợp đồng: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh

Tên khách hàng: Trung tâm Quản lý luồng không lưu - Chi nhánh Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH

Mô tả sơ lược về dự án:

Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án “Trao đổi dữ liệu khí tượng giữa Tổng công ty và Đài khí tượng cao không thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn”

Một số bài viết nổi bật: 

1. Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án