Về việc “Chương trình đào tạo Amazon Web Service (AWS)”

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP thông báo về chương trình đào tạo Amazon Web Service (AWS) cho cán bộ

Trường Đại học Bang Arizona và chương trình đào tạo Amazon Web Service (AWS), về ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY: KHÁI NIỆM, ỨNG DỤNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.

Nội dung khóa học:

Trong khoá học này, giảng viên – Sam Harris – đến từ Chương trình Đào tạo về Amazon Web Service sẽ trình bày về lợi ích của điện toán đám mây trong CNTT và các ứng dụng trong các lĩnh vực khác như: Giáo Dục, Doanh Nghiệp và Start-up. Giảng viên tham dự hội thảo không chỉ học về cách sử dụng chương trình Đào Tạo AWS của Amazon trong công tác giảng dạy, mà còn được truy cập đến các bài giảng cũng như các nguồn tài nguyên khác về các chủ đề quan trọng trong điện toán đám mây, bao gồm: Bảo Mât, Dữ Liệu Lớn, IoT (Internet Vạn Vật) và phát triển các ứng dụng đám mây.

Thời gian khoá học:
8:00 AM – 12:45PM, NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2017
Địa điểm tổ chức hội thảo:

TẠI PHÒNG 202, TOÀ NHÀ E3, 144 XUÂN THỦY, CẦU GIẤY; TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ liên hệ:

Dang Tran Phuong Anh (Ms.)
In-Country Program Manager
ARIZONA STATE UNIVERSITY | VIETNAM

Hanoi Office: Unit 1405-1408, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet St., Hanoi, Vietnam
E. anhdang@asu.edu |M. +84 122 338 9669 [2] | SKYPE. phuonganh.dangtran

Amazon WS – Invitation letter_ENG FINAL

Amazon WS – Invitation letter_ENG FINAL