Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai

Nguồn: REMOCLIC (REgional Climate MOdeling and CLimate Change), nhóm nghiên cứu về lĩnh vực “Mô hình hóa khí hậu khu vực và biến đổi khí hậu”, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.