Lịch công tác tuần 4 từ ngày 25-30/9/2017

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

                                       BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ 04 từ ngày 25-30/9/2017

Ngày  SÁNG CHIỀU

Thứ 2

25/9

Trực: 8h00:Đ.Đ.Đức (L.V.Anh); P.D.H.Bình

Đ.B.Lộc, Giang đi công tác Quảng Bình đến hết ngày 03/10/2017

Trực: 13h30:Đ.Đ.Đức (L.V.Anh); P.D.H.Bình

13h00-15h50 PGS.Tr.N.Anh (511T4)

26/9

Trực: 8h00: L.V.Hoàn; L.T.Anh

7h00-8h50 TN.Anh (508T3)

Trực: 13h30: L.V.Hoàn; L.T.Anh

16h00-17h50 TN.Anh (512T4)

Thứ 4

27/9

Trực: 8h00:C.M. Dung; N.K.N.Anh

Trực: 13h30:C.M. Dung; N.K.N.Anh

Thứ 5

28/9

Trực: 8h00: Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Trực: 13h30: Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Thứ 6

29/9

Trực: 8h00: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

Trực: 13h30: N.T.T.TrangN.K.N.Anh

16h00-17h50 PGS.Tr.N.Anh (512T4)

Thứ 7

30/9

CN

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng