Lịch công tác tuần 5 từ ngày 02-7/10/2017

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

                                       BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ 05 từ ngày 2-7/10/2017

Ngày  SÁNG CHIỀU

Thứ 2

2/10

Trực: 8h00:Đ.Đ.Đức (L.V.Anh); P.D.H.Bình

 9h00 PGS.TN.Anh làm việc với Phòng NCDV về triển khai dự án Hải Phòng và Hà Nội (P407-T3);

11h00 Đ.Đ.Đức làm việc Công ty CP tư vấn & đầ tư AE Việt Nam về dự án “Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo
nghiên cứu khả thi, lập mô hình tính toán thủy lực, thiết kế bản vẽ thi công cho các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 (khoảng 30% giá trị tổng mức đầu tư) và các báo cáo khác” (Tiểu dự án Thái Nguyên)

Trực: 13h30:Đ.Đ.Đức (L.V.Anh); P.D.H.Bình

13h00-15h50 PGS.Tr.N.Anh (511T4)

 14h00 Đ.Đ.Đức làm việc với đơn vị thiết kế cầu lớn (Dự án Thái Nguyên)

03/10

Trực: 8h00: L.V.Hoàn; L.T.Anh

9h00 PGS.TN.Anh và ĐP Trang làm việc với WB về dự án WB5 (PMO)

7h00-8h50 TN.Anh (508T3)

Trực: 13h30: L.V.Hoàn; L.T.Anh

16h00-17h50 TN.Anh (512T4)

Thứ 4

4/10

Trực: 8h00:C.M. Dung; N.K.N.Anh

9h00 PGS.TN.Anh làm việc với bộ phận kế toán (Dung, Liên, Ngân)

Trực: 13h30:C.M. Dung; N.K.N.Anh

14h00  Họp BQLTDA FIRST (Phòng 407)

Thứ 5

5/10

Trực: 8h00: Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Trực: 13h30: Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Thứ 6

6/10

Trực: 8h00: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

Trực: 13h30: N.T.T.TrangN.K.N.Anh

16h00-17h50 PGS.Tr.N.Anh (512T4)

Thứ 7

7/10

CN

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng